ONDERWIJS

Opleiding

De St. Antonius Academie richt zich direct op de onderwijsbehoeften van het St. Antonius Ziekenhuis en de kerndisciplines in de zorg: de arts en verpleegkundige. Vanuit deze gedachte worden onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor coassistenten, medisch specialisten in opleiding, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast verzorgt de Academie opleidingen voor andere medewerkers die in dienst zijn van het ziekenhuis.

Ouderengeneeskunde in de opleiding

Vanaf 2016 organiseert de Academie een cursus over kwetsbare oudere patiënten in het ziekenhuis. Deze cursus is verplicht voor vrijwel alle klinische specialismen. Specialisten en artsen in opleiding tot specialist volgen in een periode van zes weken een online e-learning over het thema kwetsbare ouderen welke landelijk is ontwikkeld. De cursus bestaat uit een e-learning en intervisiebijeenkomsten onder leiding van een specialist Ouderengeneeskunde.

Medische opleidingen

Het St. Antonius Ziekenhuis kent een lange traditie van opleiden. Inmiddels heeft het ziekenhuis 23 RGS-erkende medische vervolgopleidingen en profielspecialismen. Voor 7 overige ziekenhuisspecialismen, zoals ziekenhuisfarmacie, klinische fysica en klinische chemie is er een opleidingsbevoegdheid. Ons ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen van Nederland.

Samen met de huisarts

In de samenwerking met huisartsen staat ‘continu verbeteren’ centraal. In 2017 namen 8 huisartsen in opleiding en 8 artsen in opleiding tot specialist deel aan een cursus, waarbij samenwerking het centrale thema was. Als onderdeel van de cursus keken de cursisten een dagdeel bij elkaar in de keuken om zo van elkaars perspectief te leren. De cursus is zeer goed beoordeeld en wordt in 2018 weer georganiseerd.

Verpleegkundige opleidingen

De Academie biedt samen met het MBO Utrecht de BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) tot verpleegkundige MBO 4 niveau aan. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt leiden we maximaal op. Daarnaast wordt in 2017 besloten de studenten boven formatie op te leiden, waarmee een verlaging van de werkdruk wordt gerealiseerd. Hiermee ontstaat ruimte om meer studenten op te leiden. Dit verbetert uiteindelijk de kwaliteit van zorg en het werkplezier van de medewerkers.

Verpleegkundige vervolgopleidingen

Mbo- en hbo-verpleegkundigen kunnen verdieping zoeken in een specifiek vakgebied door het volgen van een gespecialiseerde vervolgopleiding. De Academie biedt meerdere verpleegkundige vervolgopleidingen. Verpleegkundigen uit het eigen ziekenhuis én uit andere ziekenhuizen volgen deze opleidingen.

Officieel erkende opleidingen

Alle opleidingen voor in de acute zorg zijn CZO-geaccrediteerd. In 2017 krijgt de Academie als eerste opleidingsinstituut in Nederland de CZO-erkenning voor de opleiding tot endoscopie verpleegkundige. Ook de opleiding tot verpleegkundig endoscopist wordt in 2017 officieel erkend. Hiervoor is de Academie in Nederland de enige aanbieder. Daarnaast krijgt het ziekenhuis in 2017 jaar de officiële erkenning voor de opleiding geriatrie verpleegkundige voor de afdeling Neurologie en de opleiding Gipsverbandmeester voor locatie Woerden.

Ziekenhuisbrede inzet Alert-training

Sinds 2013 voert de Academie Alert-vaardigheidstrainingen uit voor verpleegkundigen werkzaam op verpleegafdelingen. Jaarlijkse deelname aan deze trainingen is verplicht. Tijdens de trainingen worden verpleegkundigen getraind om (acuut) instabiele situaties bij patiënten te herkennen en hierop adequaat te reageren. Hierbij past de verpleegkundige klinisch redeneren toe en verschillende methodieken. In 2017 hebben 160 nieuwe verpleegkundigen de Alert-basistraining gevolgd en 224 verpleegkundigen de vervolgtraining.

Incompany hbo-v-opleiding

De zorg verandert snel. Patiënten worden steeds meer partner in de zorg en daarnaast steeds ouder met meerdere aandoeningen tegelijk. Op technologisch gebied nemen de mogelijkheden snel toe net als de noodzaak voor samenwerking met andere zorgverleners in de keten. Dat alles stelt nieuwe eisen aan verpleegkundigen. Door zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen meer aan te spreken op hun specifieke competenties spelen we in op deze ontwikkeling. Een van de activiteiten die ingezet worden, is het aanbieden van de incompany hbo-v-opleiding. Inmiddels worden 53 mbo-verpleegkundigen via dit traject opgeleid tot hbo-verpleegkundigen.

Goede zorg voor ouderen

Goede zorg voor ouderen loopt als een rode draad door de visie en het zorgbeleid van het St. Antonius. Met een steeds ouder wordende patiëntenpopulatie is het belangrijk dat het ziekenhuis laat zien dat het beschikt over kwalitatief hoogwaardige en effectieve (keten)zorg voor de oudere patiënt. Daarom ligt ook in 2017/2018 de focus op verder uitbouwen en verstevigen van de activiteiten voor een betere ouderenzorg. Scholing van de verpleegkundigen is daarvan een belangrijk onderdeel, samen met het versterken van de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg. In 2017 volgen 21 verpleegkundigen uit ons ziekenhuis de bijscholing ‘Goede zorg voor ouderen’ samen met 21 wijkverpleegkundigen uit de regio Utrecht.