SAMENWERKEN

Samen de zorg verbeteren

Wij willen zorgen voor de kwaliteit van leven van de mensen in onze directe omgeving, maar streven er ook naar bij te dragen aan steeds betere zorg in Nederland. Samenwerken met andere zorgverleners, ziekenhuizen, onderwijsinstituten, maar ook patiënten is daarbij belangrijk. Samen delen van kennis, ervaringen, ideeën, gegevens en resultaten maken onze zorg steeds een stukje beter, ook in 2017.

Centrum voor radiotherapie in voorbereiding

In samenwerking met het UMCU is in 2017 de voorbereiding gestart voor de ontwikkeling van een centrum voor radiotherapie op onze locatie in Utrecht. Het St. Antonius is verantwoordelijk voor de bouw van de dependance. Het UMCU gaat het gebouw huren. Het nieuwe gebouw komt op de locatie Utrecht aan de voorkant van het ziekenhuis, aansluitend op de parkeergarage.

Samenwerking laboratoria Pathologie St. Antonius en Diakonessenhuis

Op 20 november 2017 ondertekenen de Raden van Bestuur van het St. Antonius en het Diakonessenhuis de samenwerkingsovereenkomst van de laboratoria Pathologie van beide huizen. De overeenkomst zal leiden tot de integratie van beide laboratoria op locatie St. Antonius Nieuwegein in het najaar van 2018. De diagnostiek zal vanaf dan plaatsvinden in het lab van het St. Antonius, dan wel in een van de laboratoria van de DNA-ziekenhuizen (het samenwerkingsverband met het Rijnstate Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarvan St. Antonius deel uitmaakt). Door de samenwerking zijn we in staat om zorg te leveren die innovatief en van hoge kwaliteit is. Daarnaast kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Lees meer.

Medische staf investeert in samenwerking met de regio

Het ziekenhuis en de medische staf hechten veel belang aan het onderhouden van de relaties met andere zorgaanbieders in de regio. Met ingang van 2017 wordt hier extra op ingezet, vooral op het contact met de huisartsen in de regio. Daarnaast vindt er ook afstemming plaats met andere ziekenhuizen in de regio, vooral rondom specifieke patiëntencategorieën. Vanuit de medische staf is in dit kader invulling gegeven aan een nieuwe positie ‘medisch manager Transmurale Zorg’.

Samenwerking met zes andere IC-afdelingen

De Intensive Care (IC) afdelingen van het St. Antonius, UMCU, St. Jansdal, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis, Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland vormen sinds april 2017 organisatorisch een netwerk. Door deze samenwerking worden kennis en expertise gebundeld en uitgewisseld.


In het netwerk hebben IC’s speciale expertisegebieden of verwijsfuncties voor de regio. Zo worden bijvoorbeeld trauma- en hart- of longtransplantatiepatiënten voor intensieve zorg behandeld in het UMCU en hartchirurgische patiënten in het St. Antonius en UMCU. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft grote expertise in voeding en beweging, IC-nazorg en revalidatie. Bij plaatsgebrek of wanneer specifieke expertise nodig is, vindt onderling overleg plaats. Lees meer.

Samenwerking met Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Het St. Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland werken al enkele jaren samen. Zo zijn er samenwerkingsafspraken tussen de maatschappen en ziekenhuizen op het gebied van cardiologie, longgeneeskunde, heelkunde, kindergeneeskunde, neurologie, urologie, maag-darm-leverziekten, nucleaire geneeskunde, klinische fysica, dialyse en apotheek. Daarnaast is het Comprehensive Cancer Network voor kankerzorg in de regio Midden-Nederland opgericht met als doel om alle kennis en kunde op het gebied van kankerzorg te bundelen. Ook is besloten om behandeling van complexe en/of weinig voorkomende kankerbehandelingen in ons ziekenhuis uit te voeren. In 2017 is gestart met een verkenning van een verdere samenwerking; welke gebieden zijn kansrijk en wat zijn de randvoorwaarden. In 2018 zal deze verkenning worden voortgezet.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Om ervoor te zorgen dat specialisten zich meer specialiseren in de behandeling van zeldzame buiktumoren en dus voor betere uitkomsten voor patiënten zorgen, is het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) opgezet. Binnen het RAKU werken het St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum en Universitair Medisch Centrum Utrecht samen om patiënten de beste en snelste zorg voor deze tumoren te bieden volgens de nieuwste behandelmethoden.


Met de nieuwe samenwerking zijn regionale teams gevormd van specialisten uit de drie ziekenhuizen die gezamenlijk zorgen voor alle patiënten met een bepaalde tumorsoort. De operaties per tumorsoort worden door regionale operatieteams in een van de ziekenhuizen uitgevoerd. Als patiënten andere behandelingen nodig hebben dan een operatie, zoals chemotherapie, dan krijgen ze die gewoon in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Lees meer

Samen met Cliëntenraad werken aan patiëntgerichtheid

Naast het betrekken van patiënten op individueel niveau, via het ziekenhuis brede patiëntenpanel of via (landelijke) patiëntorganisaties heeft het St. Antonius Ziekenhuis een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft in 2017 onder meer haar steentje bijgedragen aan de uitwerking van het traject voor een nieuw elektronisch patiëntendossier. Ook is eind 2017 een intern evaluatietraject gestart met als doel het model van de Cliëntenraad te optimaliseren en zo het patiëntperspectief en patiëntparticipatie nog beter te borgen. De Cliëntenraad heeft als ambitie om in 2018 door te ontwikkelen naar een kleine kern van leden die als strategisch partner van de Raad van Bestuur kan meedenken vanuit het patiëntperspectief. Daarnaast wil de raad nog meer verbinding zoeken met de organisatie en met de diverse initiatieven die lopen op het gebied van patiëntparticipatie.